در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنقر

چهارشنبه 15 مرداد 1399
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  675,000 ریال

  صندلی خالی : 7

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  675,000 ریال

  صندلی خالی : 14

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  675,000 ریال

  صندلی خالی : 8

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 20

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  675,000 ریال

  صندلی خالی : 8