در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنقر

چهارشنبه 7 اسفند 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  562,500 ریال

  صندلی خالی : 10

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  562,500 ریال

  صندلی خالی : 9

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  562,500 ریال

  صندلی خالی : 10

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  562,500 ریال

  صندلی خالی : 20

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  562,500 ریال

  صندلی خالی : 21