در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سنقر

شنبه 2 شهریور 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  531,250 ریال

  صندلی خالی : 10

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  531,250 ریال

  صندلی خالی : 13

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  531,250 ریال

  صندلی خالی : 16

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  531,250 ریال

  صندلی خالی : 14

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  531,250 ریال

  صندلی خالی : 19

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  531,250 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  531,250 ریال

  صندلی خالی : 22

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  سنقر

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  625,000 ریال

  531,250 ریال

  صندلی خالی : 21